Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BeauClinic B.V., Wiersedreef 30, KvK 64336026, hierna te noemen Beauclinic, en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten. Beauclinic is gevestigd aan de Wiersedreef 30 te Nieuwegein. Beauclinic staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 64336026. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Beauclinic gesloten behandelovereenkomsten. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Behandeling: alle behandelingen die door Beauclinic worden uitgevoerd.
Behandelovereenkomst: de door Beauclinic met een cliënt gesloten overeenkomst betreffende een behandeling.
Cliënt: de persoon op wie de behandelovereenkomst betrekking heeft (de opdrachtgever)
Beauclinic (de opdrachtnemer): BeauClinic B.V., gevestigd aan de Wiersedreef 30 te Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64336026; en haar medewerkers.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelovereenkomst van Beauclinic, ook indien voor de uitvoering daarvan door Beauclinic een derde wordt ingeschakeld.

2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan laat dat de andere bepalingen in stand.

3. Beauclinic heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

4. Van deze algemene voorwaarden mag slechts worden afgeweken indien Beauclinic daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Algemene voorwaarden van de cliënt worden niet geaccepteerd.

3. Resultaten behandeling

1. Cliënt is zich ervan bewust dat het resultaat van de behandeling kan afwijken van zijn/haar verwachtingspatroon. Het resultaat hangt af van verschillende factoren zoals (maar niet uitsluitend) de kwaliteit van het haar in het donorgebied, de grootte van het ontvangstgebied en de eigen gezondheidssituatie. Het behandelresultaat kan bovendien ook binnen het ontvangstgebied (van plek tot plek) en per haargroepje verschillen.

2. Op Beauclinic rust een inspanningsplicht om zich in te spannen voor een goed resultaat. Wanneer het uiteindelijke resultaat onverhoopt afwijkt van het door de cliënt verwachte resultaat, zal Beauclinic met cliënt naar een oplossing zoeken.

3. Beauclinic garandeert dat alle getransplanteerde haren levenslang blijven groeien.

4. Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ook altijd complicaties optreden. 

5. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige behandelingen is nimmer te garanderen.

6. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende behandeling uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende behandeling brengt extra kosten met zich mee.

4. Uitvoering behandelovereenkomst

1. Een cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Beauclinic. Medewerkers van Beauclinic worden nimmer contractpartij van de cliënt.

2. Beauclinic heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde, een zogenaamde hulppersoon.

5. Medewerkingsplicht

1. De cliënt geeft Beauclinic naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst behoeft en dient de adviezen van Beauclinic op te volgen.

2. De cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Beauclinic te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN. Kan een cliënt een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Beauclinic gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten. De kosten daarvan komen voor rekening van de cliënt.

6. Annulering 

1. Indien een cliënt een afspraak annuleert of niet verschijnt:
– Bij een haartransplantatiebehandeling: Annulering van de behandelovereenkomst is tot 21 dagen voor de vastgestelde behandeldatum mogelijk. Wanneer de overeenkomst binnen 21 dagen voor de behandeldatum wordt geannuleerd door toedoen van de cliënt, dan zal de volledige aanbetaling als onkostenvergoeding worden ingehouden. 
– Bij een haarverbetering behandeling: Annulering van de behandelovereenkomst of verplaatsing van de behandeling is tot 7 dagen voor de vastgestelde behandeldatum mogelijk. Wanneer de overeenkomst binnen 7 dagen voor de behandeldatum wordt geannuleerd door toedoen van de cliënt, dan zal 50% van de kosten van de behandeling als onkostenvergoeding worden ingehouden.
– Bij een consultgesprek of controle: Annulering of verplaatsing is tot 24 uur voor de vastgestelde datum mogelijk.  

2. Beauclinic heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen en daarmee de behandeling te annuleren indien de cliënt de (aan)betaling niet tijdig heeft voldaan.

3. Annuleren, uitstellen of verzetten van een behandeling bij ziekte of letsel; U dient een getekende schriftelijke medische verklaring van uw huisarts of behandelend specialist te overleggen waarin staat dat de geplande behandeling niet op de geplande behandeldatum kan plaatsvinden.

4. Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Beauclinic tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

5. Afspraken kunnen uitsluitend per mail, info@beauclinic.nl worden geannuleerd.

7. Geheimhouding

1. Beauclinic zal voldoen aan haar beroepsgeheim, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van haar geheimhoudingsplicht verplicht en behoudens een geval van overmacht.

2. Beauclinic heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Beauclinic zal er daarbij voor zorgdragen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

8. Overmacht

1. Beauclinic is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt indien de kliniek daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en ook niet anderszins voor haar rekening komt. Van een dergelijke omstandigheid is onder meer sprake ingeval van een staking, een onvoorzienbaar tekort aan personeel, ziekte van een behandelaar, vertrek van een behandelaar, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, een epidemie, plotselinge oorlog, natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines of andere belemmeringen.

2. Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van Beauclinic opgeschort. Als die periode langer duurt dan zes maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Als Beauclinic op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en de behandelovereenkomst op grond van lid 2 wordt ontbonden, dan heeft de kliniek het recht het reeds uitgevoerde deel te factureren.

4. Als de cliënt op het moment van intreden van de overmacht een behandeling al geheel of gedeeltelijk heeft betaald en de behandelovereenkomst op grond van lid 2 wordt ontbonden, dan heeft zij recht op terugbetaling indien en voor zover de behandeling niet heeft plaatsgevonden.

5. Zowel Beauclinic als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten. 

9. Betaling van de behandeling
1. Beauclinic zendt de cliënt de betalingsvoorwaarden voorafgaand aan de behandeling, tenzij partijen overeenkomen dat de behandeling direct voorafgaand aan dan wel direct na de behandeling kan worden voldaan. Daarvan is in ieder geval sprake bij injectables behandelingen en haarverbetering behandelingen. 

2. In het geval Beauclinic een offerte heeft afgegeven, dan blijft die offerte geldig voor de periode die op de offerte is aangegeven.
3. De cliënt is, in het geval de betalingsvoorwaarden door Beauclinic zijn verzonden zoals bedoeld in de eerste zinsnede van lid 1, gehouden het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen vóór de ingreep te voldoen. Indien niet tijdig is betaald, dan is de cliënt direct in verzuim. Beauclinic heeft het recht om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten op de cliënt te verhalen. 

4. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

5. Beauclinic heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars, u dient uw behandeling dan ook zelf te betalen.

6. Genoemde prijzen (bijvoorbeeld op de website of in de offerte/behandelovereenkomst) zijn altijd onder voorbehoud van tikfouten.

10. Wijziging, opzegging, opschorting of ontbinding van de behandelovereenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de behandelovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden. De cliënt stemt met een wijziging of aanvulling in indien dat redelijkerwijs van de cliënt kan worden verlangd.

2. Beauclinic heeft het recht de behandelovereenkomst te ontbinden, op te zeggen of op te schorten:
– indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Beauclinic;
– indien de cliënt voor de behandeling niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst in redelijkheid niet van Beauclinic kan worden verlangd.

3. Indien de opzegging, opschorting of ontbinding aan de cliënt is te wijten dan wel voor diens rekening komt, dan heeft Beauclinic het recht de daaruit voortvloeiende schade op de cliënt te verhalen.

4. Beauclinic heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt het verschuldigde bedrag aan Beauclinic heeft voldaan. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

5. Beauclinic is genoodzaakt de behandeling te annuleren wanneer de cliënt de medische vragenlijst niet uiterlijk twee weken voor de behandeldatum overlegt, deze dient volgens wettelijke verplichting aanwezig te zijn op het moment van de ingreep. Volledige kosten en (aan)betalingen komen voor rekening van de cliënt. 

6. Indien de cliënt zich niet houdt aan de verstrekte instructies rondom roken, cafeïne- en alcohol gebruik voor de behandeling, is Beauclinic genoodzaakt de behandeling te annuleren. Volledige kosten en (aan)betalingen komen voor rekening van de cliënt. 

7. Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een behandeling toezegt, geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (lid 6). Wanneer de behandelovereenkomst is getekend, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Beauclinic. 

8. Beauclinic behoudt zich het recht de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

11. In gebreke blijven van betaling

Door het feit dat Beauclinic op de vervaldatum van de betalingsvoorwaarden niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van deze betalingsvoorwaarden, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

12. Informatie voor presentatiedoeleinden

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal Beauclinic (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en/of na de behandeling.

13. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Beauclinic wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd, tenzij sprake is van een geneeskundige behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst.In (artikel 463 van) de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is bepaald dat de aansprakelijkheid van een hulpverlener niet contractueel kan worden beperkt of uitgesloten. In het algemeen gaat het daarbij om schuldaansprakelijkheid. Dat laatste betekent dat de hulpverlener alleen aansprakelijk is voor schade die is ontstaan door verwijtbaar handelen, dus door het maken van een verwijtbare fout en niet voor schade als gevolg van gebruikelijke complicaties of evidente risico’s van de behandeling.

2. Beauclinic is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van een cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

3. Beauclinic is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een oorzaak die voor rekening van de cliënt komt, zoals de door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

4. De verjarings- en vervaltermijn van een vordering van de cliënt is, in afwijking van de wettelijke termijn, één jaar.

14. Geschillen

1. Op de behandelovereenkomsten met Beauclinic is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze behandelovereenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter en/of klachten- of geschilleninstantie doen nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten. Hiervoor wordt verwezen naar de klachtenregeling van Beauclinic. 

15. Afhandeling klachten

De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de consultant/arts/behandelaar ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de betalingsvoorwaarden dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan Beauclinic. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is (12 maanden na de ingreep) schriftelijk bij Beauclinic te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Beauclinic de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen. Voor verdere toelichting, wordt verwezen naar de klachtenregeling van Beauclinic.

16. Vordering van betalingen

Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door Beauclinic te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang Beauclinic zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15% van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Beauclinic de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Beauclinic derden voor de invordering inschakelt is de cliënt de totale werkelijk door Beauclinic gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de vordering en met een minimum van € 175,-. In geval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover Beauclinic gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

17. Prijswijzigingen

Beauclinic behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. Voor elke behandeling geldt het tarief dat op de site van Beauclinic staat op het moment dat de behandeling plaatsvindt. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

18. Verrekening

Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door Beauclinic op goede gronden wordt bestreden.

×

Stel direct je vraag

Klik hieronder om WhatsApp te openen.

×