Kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit zijn belangrijke kernwaarden van Beauclinic.

Elke dag zorgen we voor goede behandelingen

Het volledige team van Beauclinic is elke dag bezig met het borgen van de veiligheid en het verbeteren van de behandelkwaliteit. Van het eerste contact tot de laatste controle. De strenge eisen en keurmerken geven de zekerheid dat wij aan hoge normen op het gebied van kwaliteit en veiligheid voldoen.

Kwaliteit zorginstellingen

Deze wet verplicht klinieken om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit. Er moet een kwaliteitsbeleid zijn dat als doel heeft de kwaliteit binnen de kliniek te borgen en verbeteren. De geleverde zorg moet cliëntgericht zijn en afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Iedere kliniek moet hiervoor een kwaliteitssysteem hanteren en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uitbrengen.

ISO 9001: 2015 kwaliteitskeurmerk

Beauclinic is in bezit van het ISO 9001: 2015 kwaliteitskeurmerk. Hiermee tonen we de kwaliteit aan van onze medische zorg, onze professionaliteit en onze organisatie. Om precies te zijn:

  • Werken we altijd volgens vastgestelde protocollen en procedures;
  • Monitoren we continue of de verleende zorg voldoet aan alle professionele standaarden;
  • Kijken we continue of onze verleende zorg voldoet aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten;
  • Controleren we continue of er verbeteringen mogelijk zijn om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren,

Het leveren van optimale kwaliteit is dan ook voor Beauclinic de hoogste prioriteit. We werken aan de hand van een geavanceerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor ‘gewone’ ziekenhuizen. Hiermee geven we je de zekerheid dat je in vertrouwde en deskundige handen bent. Sterker nog, klinieken die het ISO 9001:2015 keurmerk dragen, voldoen ook aan de additionele eisen van cliënttevredenheid, snelle en adequate behandeling, korte – of geen – wachttijden en een cliëntvriendelijke afhandeling van klachten.

Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG Register)

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg (Wet BIG) heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet is onder andere bedoeld om cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van de beroepsbeoefenaren. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door in het register enkel zorgverleners op te nemen, te zorgen voor titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Alle zorgverleners zijn terug te vinden in het BIG-register.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) bewaakt verschillende rechten en plichten van een cliënt en de arts. Het meest belangrijke recht dat beschreven wordt is het recht op informatie over de behandeling. De arts is verplicht om de cliënt te informeren over de aard van de behandeling. Daarbij moet de arts informeren over de leefregels voor en na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Daarnaast beschrijft deze wet het recht op inzage in het medisch dossier, de toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding. Dit alles om de positie van cliënten te versterken.

International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)

De ISHRS is een internationale medische vakvereniging. Het is wereldwijd de belangrijkste non-profit autoriteit op het gebied van haartransplantatiebehandelingen met meer dan 1200 leden in 70 landen. De ISHRS verzorgt wetenschappelijk onderzoek en medische educatie voor artsen die gespecialiseerd zijn in haartransplantaties. Daarnaast verstrekken ze de meest actuele informatie over medische en chirurgische behandelingen aan mensen die last hebben van haaruitval. De ISHRS is in 1993 opgericht als de eerste internationale vakvereniging die als doel had kwaliteit en educatie te vergroten voor professionals op het gebied van haartransplantaties.

Klachtrecht binnen de sector

Binnen deze wet wordt beschreven dat elke kliniek een officiële klachtenregeling moet hebben. De klachtenprocedure moet duidelijk en zichtbaar voor elke client te raadplegen zijn. Onderdeel van de procedure is een klachtencommissie waar een klacht kan worden ingediend. De klachtencommissie handelt de klacht vervolgens af op basis van het klachtenreglement zoals deze is opgesteld.

×

Stel direct je vraag

Klik hieronder om WhatsApp te openen.

×